Sprawy karne


W postępowaniu karnym jako adwokat działam zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. W szczególności świadczę pomoc prawną w sprawach karnych z zakresu:

  • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (m.in. zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała, bójka, pobicie);

  • przestępstw przeciwko mieniu (m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyłudzenie odszkodowania);

  • przestępstw komunikacyjnych (m.in. wypadek komunikacyjny, katastrofa w ruchu lądowym, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);

  • przestępstw przeciwko wolności (m.in. groźby karalne, nękanie - stalking);

  • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (m.in. podrobienie lub przerobienie dokumentu, fałszerstwo);

  • przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (m.in. wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie środków odurzających);

  • wykroczeń (m.in. wykonywanie działalności gospodarczej bez zezwolenia, zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień);