Sprawy administracyjne


Jako adwokat działam w imieniu moich Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi. Sporządzam wnioski, podania, odwołania, skargi, skargi kasacyjne i inne pisma właściwe dla postępowania administracyjnego. W szczególności świadczę pomoc prawną w sprawach administracyjnych z zakresu:

  • odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym;

  • zaskarżania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  • prawa budowlanego (m.in. wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie);

  • gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego;

  • wydawania koncesji i zezwoleń;

  • ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności decyzją administracyjną.